• Yritys- ja osakasverotuksen muutoksia vuodelle 2015 (18.1.2015)

Vuoden 2015 merkittävimmät muutokset PK-yritysten ja niiden osakkaiden verotukseen ovat:

- Edustusmenojen määrästä 50 prosenttia on jälleen vähennyskelpoista elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa.

- Pääomatulojen verotusta muutetaan alentamalla ylemmän verokannan tulorajaa 40000 eurosta 30000 euroon ja korottamalla ylempää verokantaa 32 prosentista 33 prosenttiin.

- Osuuspääoman korosta eli osuuskunnan saadusta ylijäämästä 25 prosenttia on jatkossa veronalaista pääomatuloa tai yritystuloa 5000 euroon saakka ja sen ylittävältä osalta veronalaista pääomatuloa on 85 prosenttia ja veronalaista yritystuloa 75 prosenttia. Osuuspääoman korko voi tietyissä tilanteissa olla myös ansiotuloa. Osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvaa varojenjakoa pidetään verotuksessa pääsääntöisesti osuuskunnasta saatuna ylijäämänä. Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää rajataan sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen. Osuuskunnan maksamasta ylijäämästä on toimitettava ennakonpidätys.

- Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain soveltamisaikaa jatketaan vuosille 2015 ja 2016. Lain mukaan tuotannollisessa käytössä olevista uusista koneista ja laitteista voidaan tehdä enintään 50 prosentin poisto sekä rakennuksista enintään 14 prosentin poisto käyttöönottovuonna ja sitä seuraavana vuonna.