Palvelut

Palvelukuvaus

Taloushallinnon palvelumme kattavat jokaiselle yrittäjälle kuuluvat lakisääteiset kirjanpito- ja ilmoitusvelvollisuudet. Palvelukokonaisuus kootaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan seuraavista osa-alueista:

  • Kirjanpidon
  • Palkanlaskennan
  • Arvonlisävero-ilmoitukset
  • Työnantaja-ilmoitukset
  • Tavanomaisen neuvonnan
  • Tilinpäätöksen (laskutetaan erikseen)
  • Tuloveroilmoituksen (laskutetaan erikseen)

Hinta

Laskutuksemme perustuu kiinteään kuukausihintaan, joka sovitaan erikseen jokaisen asiakkaan tilanteen mukaan. Kiinteä laskutus sisältää muut edellä listatut palveluosiot paitsi tilinpäätöksen ja tuloveroilmoituksen. Kuukausihinta riippuu erityisesti asiakasyrityksen liikevaihdosta, työntekijöiden määrästä sekä tilitapahtumien ja tositteiden määrästä ja laadusta. Alla on esimerkkejä kuukausilaskutuksesta tyypillisissä tilanteissa.

 • Esimerkki 1: Yksityinen elinkeinonharjoittaja, liikevaihto 30.000 euroa, ei palkattuja työntekijöitä, tilitapahtumien määrä 30-50/kk, joista myyntejä 90 % ja tavanomaisia ostoja 10 %. Peruspaketin kuukausihinta 80 euroa/kk (+ ALV).
 • Esimerkki 2: Osakeyhtiö, liikevaihto 200.000 euroa, 3 työntekijää, tilitapahtumien määrä yli 60/kk, joista myyntejä 80 % ja vaihtelevia ostoja 20 %. Kuukausihinta 160 euroa/kk (+ ALV).

Perintäpalveluiden sopimusehdot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

 1. Sopimuksen tarkoitus

Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden toimenpiteiden suorittamiseen.

2. Sopimuksen kohde Sopimus koskee Lakiasiaintoimisto Majakka Oy:lle lähetettäviä toimeksiantoja. Sopimuksen kohteena olevilla toimeksiannoilla tarkoitetaan toimeksiantajan Lakiasiaintoimisto Majakalle sähköisesti tai postitse lähettämiä perintäkelpoisia saatavia. Sopimusehtoja sovelletaan riidattomiin ja erääntyneisiin saataviin, joissa sekä velkoja että velallinen ovat kotimaisia. Tämä sopimus on voimassa kaikkien kauttamme perinnässä olevien saatavien osalta yhdessä, sekä erikseen (toimeksiantokohtaisesti) niiltä osin kuin sopimus tai tapaus sitä edellyttää. Sopimuksella selvitetään toimeksiantajan (velkoja) ja toimeksisaajan (Lakiasiaintoimisto Majakka) vastuut ja velvollisuudet saatavan perinnän eri vaiheissa.

 1. Yleiset ehdot Lakiasiaintoimisto Majakka Oy perii toimeksiantajan lähettämät saatavat hyvää perintätapaa ja Suomen lakia noudattaen. Toimeksiantaja vakuuttaa toimeksiantoa lähettäessään, että saatava on erääntynyt, riidaton ja siitä on lähetetty maksumuistutus, joka myös on erääntynyt ennen toimeksiannon lähettämistä. Mikäli maksumuistutusta ei ole lähetetty, on siitä ilmoitettava toimeksiantoa jätettäessä. Toimeksiantaja vastaa muutenkin annettujen tietojen oikeellisuudesta. Toimeksiantaja vakuuttaa, ettei saatava ole jo muualla perittävänä tai muun toimeksiannon kohteena. Kun toimeksianto on toimitettu Lakiasiaintoimisto Majakka Oy:lle, ei velkoja saa siirtää saatavan perintää kolmannelle osapuolelle tai tehdä itse toimenpiteitä saatavan perimiseksi.

Mikäli velkoja vastaanottaa perinnässä olevaan saatavaan liittyvän suorituksen, on velkoja velvollinen ilmoittamaan suorituksen maksupäivän ja summan Lakiasiaintoimisto Majakka Oy:lle välittömästi. Toimeksiantaja sitoutuu myös ilmoittamaan muista muuttuneista tiedoista, jotka liittyvät tämän sopimuksen toimenpiteiden täyttämiseen. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy voi sopia velallisen kanssa maksusuunnitelmasta, jos katsoo sen olevan eduksi perinnän loppuun saattamisessa. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy:lla on oikeus käyttää trattaperintää. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy antaa toimeksiantajalle tietoja sopimukseen liittyvistä toimenpiteistä aina kuin tilanne sen vaatii. Lisäksi Lakiasiaintoimisto Majakka Oy luovuttaa tietoja toimeksiantajalle pyynnöstä. Muut asiat, joita tässä sopimuksessa ei ole eritelty noudatetaan Suomen lakia. Muutokset toimeksiantoon tulee tehdä kirjallisesti ja ne tulevat voimaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet ne.

4. Saatavan riitauttaminen Jos velallinen riitauttaa saatavan osaksikaan, sovitaan toimenpiteistä tapauskohtaisesti. Jos saatava riitautetaan Lakiasiaintoimisto Majakka Oy pidättää itsellään oikeuden keskeyttää perintä toimeksiannon.

5. Oikeudellinen perintä Oikeudelliseen perintään siirtymisestä päätetään tapauskohtaisesti. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy pidättää oikeuden kieltäytyä saatavan siirtämisestä oikeudelliseen perintään. Oikeudellinen perintä on velkojalle maksullista. Toimeksiantaja ottaa vastatakseen taloudellisesta riskistä joka oikeudellisesta perinnästä johtuu.

6. Jälkiperintä Asia siirtyy jälkiperintään sen jälkeen, kun ulosottoviranomainen toteaa velallisen varattomaksi. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy käyttää harkintavaltaa niistä toimenpiteistä, jotka Lakiasiaintoimisto Majakka Oy katsoo tarpeellisiksi jälkiperintää suorittaessa. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy saa halutessaan lopettaa jälkiperinnässä olevan toimeksiannon ja palauttaa sen toimeksiantajalleen. Jälkiperinnän ehtoja sovelletaan myös silloin, kun velallinen on hakeutunut velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen.

7. Maksuehdot Lakiasiaintoimisto Majakka Oy tarjoaa perintäpalveluita toimeksiantajalle. Toimeksiantaja vastaa viranomaismaksuista ja muista maksuista, jotka ovat välttämättömiä perintätoimen hoitamiseksi. Toimeksiantaja on velvollinen maksamaan viranomaiskulut, kun perintä toimeksianto siirretään viranomaisten käsiteltäväksi. Jos perintä onnistuu, viranomaiskulut palautetaan toimeksiantajalle täysimääräisenä. Muut perintäkulut Lakiasiaintoimisto Majakka Oy pidättää ensin velalliselta saaduista suorituksista. Vasta, kun Lakiasiaintoimisto Majakka Oy on saanut omat kulunsa täysimääräisenä katetuiksi, toimeksiantaja on oikeutettu samaan perinnästä kertyneet varat. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy tilittää asiakkaalle varoja sitä mukaan, kun suorituksia tulee yhtiön asiakasvaratilille. Mikäli toimeksiantaja on antanut toimeksiannosta vääriä tai puutteellisia tietoja tai saatava on muuten perintäkelvoton, on Lakiasiaintoimisto Majakalla oikeus periä syntyneet kulut toimeksiantajalta. Jos Lakiasiaintoimisto Majakka Oy joutuu keskeyttämään saatavan perinnän saatavan riitauttamisen johdosta, Majakalla on oikeus veloittaa toimeksiantajaa.

8. Tilitykset ja arvonlisävero Lakiasiaintoimisto Majakka Oy säilyttää asiakkaalle kuuluvat varat asiakasvarojen tilillä. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy tilittää velkojalle saatavat täysimääräisinä neljän pankkipäivän kuluessa velallisen suorituksen vastaanottamisesta. Tilitys suoritetaan alkuperäisen saatavan maksutiedoilla, ellei toisin ole sovittu. Jos velkoja on arvonlisäverovelvollinen, lähettää Lakiasiaintoimisto Majakka Oy perintäkulujen arvonlisäverosta laskun, jonka velkoja voi vähentää kokonaan omassa verotuksessaan. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy ei peri velalliselta perintäpalkkion arvonlisävero-osuutta, mikäli toimeksiantajalla on oikeus vähentää perintäpalkkion arvonlisävero.

9. Sopimuksen voimassaolo ja purkaminen Sopimuksen voimassaolo alkaa toimeksiannon vastaanottamisesta ja päättyy, kun saatavien perintä on saatettu päätökseen. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy voi kieltäytyä saatavan perinnästä, mikäli siitä aiheutuisi eturistiriita tai Lakiasiaintoimisto Majakka Oy ei muuten pidä kyseisen saatavan perintää yrityskuvaansa, arvoihinsa tai liiketoimintamalliinsa sopivana. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy voi keskeyttää toimeksiannon, kun saatava on peritty, toimeksiantaja peruu toimeksiannon tai velallinen todetaan varattomaksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa perintäsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Velkojan katkaistessa sopimuksen, perinnässä oleviin toimeksiantoihin kohdistuneet kulut laskutetaan velkojalta. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy:n katkaistessa sopimussuhteen keskeneräisten toimeksiantojen kuluja ei laskuteta velkojalta, ellei velkoja ole rikkonut sopimusehtoja, tai tästä sopimuksesta ei muuta johdu. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy saa purkaa sopimuksen, jos toimeksiantaja lyö maksuvelvollisuutensa tai muuten Majakalla on aihetta epäillä toimeksiantajan maksukykyä. Tällöin perinnässä oleviin toimeksiantoihin kohdistuneet kulut laskutetaan velkojalta. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy pidättää oikeuden itsellään keskeyttää toimeksianto silloin, jos toimeksiantajan tai velallisen liiketoiminta siirtyy yritysjärjestelyyn tai asetetaan konkurssiin tai velallinen todetaan muuten varattomaksi.

10. Osapuolten vastuut ja vastuunrajoitukset sekä vahingonkorvausvelvollisuus Toimeksiantaja vastaa siitä, että saatavat perustuvat toimintaan, jotka ovat Suomen lain mukaisia. Toimeksiantaja on täysimääräisesti korvausvelvollinen sekä välittömistä että välillisistä kustannuksista, jotka aiheutuu Lakiasiaintoimisto Majakalle tämän sopimuskohdan rikkomisesta. Lisäksi toimeksiantaja on myös korvausvelvollinen velalliselle, jos toimeksiantaja rikkoo tätä sopimuskohtaa. Toimeksiantaja vastaa täysimääräisesti muista välittömistä vahingoista, jotka toimeksiantaja on aiheuttanut toiminnallaan asiakkaalle. Asiakas ei ole vastuussa velkojalle mahdollisesti aiheutuneista välillisistä vahingoista. Välittömissä vahingoissa, jotka aiheutuvat toimeksiantajalle, asiakkaan vastuu rajoittuu saatavan pääomamäärään vahinkohetkellä, mikäli muuta ei erikseen sovita, mutta kuitenkin enintään 10.000 euroa. Lakiasiaintoimisto Majakka Oy ei vastaa niistä vahingoista, jotka aiheutuvat toimeksiantajalle, jotka ovat Lakiasiaintoimisto Majakka Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, kyseessä on tällöin niin sanotut force majeure -tilanteet. 11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki Siltä osin kun osapuolten toiminnasta johtuvissa erimielisyyksissä tai sopimusrikkomustapauksissa ei päästä osapuolia tyydyttävään sopimukseen, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lakia noudattaen. käräjäoikeudessa Suomen lakia noudattaen.