• Yritys- ja osakasverotuksen muutoksia vuodelle 2014 (3.2.2014)

Vuoden 2014 merkittävimmät muutokset PK-yritysten ja niiden osakkaiden verotukseen ovat:

- Yhteisöverokanta alenee 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

- Korkeamman 32 prosentin pääomatuloverokannan soveltamisen alarajaa lasketaan 50 000 eurosta 40 000 euroon.

- Luonnollisen henkilön saamien osinkojen verotus muuttuu jonkin verran. Jatkossa luonnollisen henkilön listatusta yhtiöstä saamasta tuloverolain mukaan verotettavasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 150 000 euroa. Euromääräisen rajan ylittävältä osalta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta on 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa.

- Yhteisöjen väliset osingot ovat edelleen pääsääntöisesti verovapaita. Osinko on kuitenkin kokonaan veronalaista tuloa, jos osinkoa jakava yhtiö on julkisesti noteerattu ja osingonsaaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka omistaa osinkoa jakavasta yhtiöstä alle 10 prosenttia.

- Edustusmenoja ei voi enää vähentää verotuksessa.

- Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään verotuksessa osinkona. Listaamattoman yhtiön varojenjako rinnastetaan kuitenkin luovutukseen, jos pääomasijoituksen tekemisestä on kulunut enintään kymmenen vuotta. Varojenjakoa koskevaa sääntelyä sovelletaan listaamattomasta yhtiöstä saatuun varojenjakoon ensimmäisen kerran vuonna 2016 jos pääomansijoitus on tehty ennen vuotta 2014.

- Työnantajan on mahdollista saada verotuksessa lisävähennys työntekijöiden ammatillista osaamista edistävästä koulutuksesta.  Ns. koulutusvähennys määräytyy koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden ja yrityksen keskimääräisen päiväpalkan perusteella.